Abonnement

Regler og afgrænsning for installationer, der udskiftes i forbindelse med konvertering til klimavarme.

Gælder for ejendomme op til 450 m2 opvarmet beboelse med vandbårne anlæg, som er forsynet via gaskedel, oliefyr eller varmepumpe.

Omfattet af abonnement:

Installation

Hvad er omfattet:

 1. Tilslutning og indregulering af fjernvarmeunit
 2. El-tilslutning af cirkulationspumpe
 3. Fjernelse af gaskedel, oliebrænder, fritstående varmepumpe, cirkulationspumpe, varmtvandsbeholder og ekspansionsbeholder
 4. Udskylning af radiatoranlæg
 5. Tømning og fjernelse af olie og slam i fritstående olietank
 6. Fjernelse af fritstående olie tank
 7. Afpropning af bestående gastilslutning

Hvad er ikke omfattet:

 1. Reparation af gulvbelægning og indvendige vægge m.m.
 2. Nedtagning af stålskorsten, herunder reparation af tag og loft
 3. Nedtagning af rør og ventilationskanaler fra varmepumpe, herunder reparation af tag og loft
 4. Tømning og fjernelse af jordtank, incl. evt. miljøafgifter

Service, vedligeholdelse og udskiftning

Hvad er omfattet:

 1. Løbende overvågning og fejlfinding
 2. Fri service og udskiftning af komponenter ved konstaterede fejl
 3. Udskiftning af fjernvarmeunit pga. slid, ælde eller funktionsdefekter, der ikke kan udbedres.

Beskrivelse af standardinstallation ved valg af abonnement

Når du vælger et abonnement, sørger Hornsyld klimavarme for installation af fjernvarme i din bolig.

I denne beskrivelse kan du se, hvad der er inkluderet i vores standardinstallation.

Hvad er en standardinstallation?

En standardinstallation er betegnelsen for den mest enkle og billigste måde at tilslutte en ejendom til Hornsyld klimavarme. (herefter forkortet HKV) Med en standardinstallation tilslutter HKV din ejendom til fjernvarme mod betaling af et årligt abonnement.

Hvad er med i en standardinstallation?

HKV nedgraver et fjernvarmerør fra fjernvarmeledningen ude i vejen, gennem din grund og frem til dit hus (stikledning). Her fører vi stikledningen gennem soklen frem til et nyt fjernvarmeanlæg, som erstatter dit gamle fyr. Fjernvarmeanlægget tilsluttes dit eksisterende centralvarmeanlæg.

Hvor placerer vi rør og fjernvarmeanlæg?

Placeringen bliver aftalt på et installationsmøde, som foregår hjemme hos dig. Her får du besøg af en medarbejder fra HKV eller vores entreprenør. Til mødet skal du have alle ledningsoplysninger for din matrikel og ejendom klar, da HKV ikke er ansvarlig for skader, som skyldes mangelfulde eller fejlagtige ledningsoplysninger. Ledningsoplysninger er information om skjulte ledninger i dit hus samt hvor på din grund, forskellige rør og ledninger er gravet ned, for eksempel gas- og vandledninger, kloakrør, elkabler, fibernet, alarm, telefon, internet og tv-kabler. Teknikeren vurderer, hvordan stikledningen lettest og billigst graves gennem grunden, bores igennem husets sokkel/murværk og føres frem til fyrrummet, hvor fjernvarmeanlægget skal monteres.

Eventuel egenbetaling

Har du særlige ønsker til, hvor rørene skal graves ned, som ikke er med i en standardinstallation, kan teknikeren tilpasse aftalen derefter og beregne, hvad ønskerne vil koste i egenbetaling. Vil du have udført andre ekstraarbejder, er dette ikke en del af standardinstallationen, og du skal selv indhente tilbud på arbejderne og betale for dem.

Se eksempler på ekstraarbejder senere i denne beskrivelse.

Sådan foregår arbejdet på din grund

Stikledningen bliver nedgravet i en smal rende i jorden. Hvis gravearbejdet foregår i græsplænen, sår HKV græsfrø bagefter. Graver HKV i flisebelægning, lægger vi fliserne pænt tilbage. Raftehegn og hække bliver som udgangspunkt ikke berørt, da vi graver ind under dem. Det kan dog være nødvendigt at grave visse planter, buske eller træer op under arbejdet. HKV genplanter og/eller erstatter disse, hvorefter du overtager ansvaret for dem. Er der en nedgravet olietank på din grund, graver HKV den ikke op, men sørger for at lukke den af efter gældende regler.

Sådan foregår arbejdet inde i huset

Vi afmonterer både fyr, varmtvandsbeholder, trykekspansionsbeholder, rør som ikke længere skal anvendes og eventuel indvendig olietank, og kører det væk. HKV fører fjernvarmerørene frem til fyrrummet, sætter fjernvarmeanlægget op og slutter det til dine eksisterende centralvarme- og varmtvandsrør. Fjernvarmeanlægget tilsluttes den eksisterende lovlige elforsyning, højst 1,5 meter fra anlægget. HKV monterer en udeføler til temperaturmåling og eventuelt en antenne, så vi kan fjernaflæse varmeforbruget. HKV forsøger at efterlade færrest mulige synlige spor efter installationsarbejdet. Blandt andet udfyldes huller efter gamle rør og aftræk med mørtel. NFV kan ikke love, at det ikke kan ses, at vi har været der.

Hvilke ekstraarbejder kan komme oveni?

Der kan være særlige forhold hjemme hos dig, eller du kan have særlige ønsker, som betyder, at der kommer ekstraarbejder oveni, som ikke er inkluderet i vores standardinstallation.

Blandt andet kan følgende ekstraarbejder komme på tale:

 • Afblænding eller demontering af lodrette aftræk til/fra det gamle fyr, herunder aflukning af skorsten eller aftræksrør i top og/eller nedtagning og afmelding af skorsten
 • Fjernelse og bortskaffelse af udvendig ovenjordisk olietank
 • Nedtagning af åben ekspansionstank på loftet
 • Reparation af gulv under eksisterende fyr, kedel, varmtvandsbeholder, olietank og lignende.
 • Reparation af evt. pudsskader ved fjernelse af gasinstallation
 • Udbedring af ulovlige elinstallationer, etablering af HPFI-relæ og fremføring af elforsyning til udtag højst 1,5 meter fra tilslutningsanlægget
 • Aflukning eller etablering af gulvafløb
 • Indvendigt flisearbejde, tømrer- og snedkerarbejde samt retablering af andre overflader og anden belægning samt indvendigt og udvendigt malerarbejde
 • Nye radiatorer, gulvvarme, termostatventiler og andre forbedringer, du ønsker i forbindelse med overgangen til fjernvarme
 • Anden placering af tilslutningsanlæg end der, hvor det gamle fyr var
 • Funktionsafprøvning ved hjælp af måleudstyr

Får du brug for at få lavet nogle af disse ekstraarbejder, kan du få et tilbud fra den VVS-installatør, der laver standardinstallationen for HKV. Du kan også bede et andet firma om at lave ekstraarbejdet. Uanset hvem der vælges, betaler du selv for ekstraarbejdet.

Miljøfarlige stoffer og ulovlige installationer

Du har som husejer ansvaret for, at eksisterende varmeanlæg ikke rummer ulovlige installationer, asbest, PCB eller andre sundheds- eller miljøskadelige stoffer og har pligt til at orientere HKV, hvis du har kendskab eller mistanke hertil. Udbedring sker for din regning. Ved mistanke om asbest kan der udtages en asbestprøve for ejers regning. Du kan få oplyst saneringsprisen, inden arbejdet begynder. Opdager HKV først ulovlige installationer eller miljøfarlige stoffer, når arbejdet er i gang, standses arbejdet, indtil forholdene er udbedret. Også her udføres arbejdet for din regning.

Fælles stikledning for flere ejendomme

Nogle steder er det mest hensigtsmæssigt at lave en fælles stikledning for flere ejendomme. Hvis Hornsyld klimavarme vurderer, at det er tilfældet, betaler vi selv eventuelle ekstraudgifter.

Ønsker du mere information, eller vil du tilslutte dig?

reCAPTCHA is required.